Vårt erbjudande

Vi arbetar i huvudsak inom fyra områden strategi, marknad, kontroll/styrning samt coaching.

Strategisk utveckling sker i samarbete med företagsledningen. Vi arbetar med att utveckla nya strategier och verksamhetsplaner. Vi driver även utvecklingsarbetet i konkreta projekt och aktiviteter.

Vår marknadsutveckling syftar till att hitta nya kunder, nya branscher, utöka produktblomman med andra ord öka affärsnyttan. Vi arbetar med att öka engagemang, kompetens och aktivitetsnivån på marknadsavdelningen.

Utveckling av kontroll/styrning syftar till att ta kontroll över företagets situation, att skapa tillgång till löpande information för trygga och säkra beslut. Beroende på det aktuella behovet anpassar vi projekten. Vi kan även gå in, under en begränsad tidsperiod och förstärka företaget/funktionen med en interimslösning för att täcka såväl löpande arbete som att driva utvecklingsprojekt.

Coaching är vårt verktyg för att knyta samman allt utvecklingsarbete. Detta arbete syftar till att individer och funktioner i organisationen skall växa och säkerställa en positiv utveckling.


Make more business

We work in three main development areas, strategy, market and coaching.

Startegic development is made in close collaboration with the management. We develop new strategies and business plans. We also manage concrete development actions.

The aim of our market development is to identify new customers, branches and business opportunities. Our tools are used to create more engagement, increased competence and more acitivties in the market department.

Development of control is aiming for take control of the situation to be able to take actions and confident decisions. Depending on the actual situation we adapt the projects. We can also, for a shorter period, fill a vacant positon or strengthen the company / department as an interim solution.

Coaching is our tool to bind together all development actions in a company. This work aim to let all individuals and functions to grow and secure a positive development.

We work in three strategic areas